Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας

Ο Θρίαμβος του Δημοτικισμού, λιθογραφία,
26 x 18,5 cm, 1939